De afdeling Financiën is verantwoordelijk voor het samenstellen van de meerjaren begroting van het OLB. Wettelijk dient de door de eilandsraad vastgestelde sluitende begroting vóór 15 november ingeleverd te worden voor goedkeuring. Na het vaststellen van de begroting worden de budgetten benut conform deze begroting. Indien nodig, zijn er ook mogelijkheden voor begrotingswijzigingen gedurende het jaar. Bij het aanbesteden van diensten of goederen wordt een bestelling aanvraag gestuurd naar de afdeling Financien voor het toetsen van de rechtmatigheid en doelmatigheid van de bestelling. Indien alles correct is tekent het hoofd van de afdeling Financien de verplichting. De Wet FinBES meldt dat uitsluitend het hoofd Financiën (of diens plaatsvervangers) gemachtigd zijn tot het verrichten van privaatrechtelijke handelingen die voortvloeien uit het besluit tot het aangaan van (goedgekeurde) financiële verplichtingen. Het voorgaande betekent dat geen andere functionaris dan het hoofd Financiën van een openbaar lichaam (of een plaatsvervanger) gemachtigd zijn tot het rechtsgeldig aangaan van genoemde verplichtingen. De mandaat register kan hier bekeken worden.