De ontwerpbegroting 2022 van het openbaar lichaam Bonaire (OLB) is op 1 september 2021 naar de Eilandsraad verzonden voor behandeling en goedkeuring.

De ontwerpbegroting 2022 van het openbaar lichaam Bonaire (OLB) is op 1 september 2021 naar de Eilandsraad verzonden voor behandeling en goedkeuring. Dit jaar is gekozen voor een nieuwe presentatie van de begroting, zodat de verbinding met de beleidsplannen van het Bestuursprogramma 2019-2023 duidelijker naar voren komt. De burgers van Bonaire worden zo centraal geplaatst in deze begroting: door de begroting te presenteren volgens de prioriteiten van het bestuur, krijgt de burger een beter inzicht in wat het OLB de komende periode wilt realiseren. Een duurzaam Bonaire in een stabiele en kansrijke omgeving.

Dit jaar is er ook voor het eerst een “Begroting in 1 oogopslag” dat in het kort een duidelijk overzicht geeft van de inkomsten en uitgaven van de Bonairiaanse overheid.

De begroting is in een nieuw jasje gegoten om het toegankelijker en prettig leesbaar te maken. In de beleidsbegroting worden de doelstellingen beschreven voor het beleid van het komende jaar (en jaren), die van invloed zijn op de begroting van het OLB. De activiteiten die nodig zijn om deze doelstellingen te realiseren en de hiermee gepaard gaande kosten worden in deze begroting weergegeven.

Bij de vaststelling van de baten is uitgegaan van een voortzetting van het economische herstel dat zich medio 2021 is ingezet en dat, volgens de voorspellingen, in 2022 verder door zal zetten. Deze positieve inschatting wordt versterkt door de invoering van de nieuwe toeristenbelasting. Hierdoor wordt in 2022 een stijging van inkomsten verwacht. De inhaalslag bij het uitgeven van bouwvergunningen en extra gronduitgifte zal verder bijdragen aan een solide inkomstenkant van deze begroting.

Naast de in het Bestuursprogramma en Bestuursakkoord overeengekomen prioriteiten, zet het OLB in 2022 en de komende jaren in op een intensivering van beleid dat is gericht op economisch herstel en een verbetering van de dienstverlening aan de burger. Dit komt tot uiting in de begrote uitgaven en investeringen. De prioriteiten zijn hierbij:

  • Opknappen van wegen
  • Digitalisering
  • Organisatie ontwikkeling
  • Ijkpunt sociale zekerheid
  • Herstel van de economie
  • Brandstofvoorziening

Met ingang van deze begroting voor 2022 raamt het OLB haar inkomsten en uitgaven meer realistisch, met als doel om onderbesteding in de jaarrekening zoveel als mogelijk te voorkomen. Met de voorgenomen beleidsvoornemens en de te realiseren prioriteiten moet er op bepaalde gebieden flink worden geïnvesteerd. Bij het opstellen van deze begroting is er, waar mogelijk, op operationele (kantoor)kosten bezuinigd. Desalniettemin laat de begroting een verwacht tekort van USD 1.97 miljoen zien, welke eenmalig wordt gedekt uit de door de jaren heen opgebouwde algemene reserve. De algemene reserve bedraagt eind 2020 USD 36.6 miljoen, zodat het verantwoord is om eenmalig in 2022 het te verwachten tekort hieruit te dekken zonder de financiële positie van het OLB aan te tasten.

Het beleidsdeel van de begroting is ter inzage op de website van het Openbaar Lichaam Bonaire geplaatst. Wij nodigen alle burgers uit om een kijk te nemen in de begroting 2022.

Hieronder treft u de links aan naar de twee boekdelen van de Ontwerpbegroting 2022 van het openbaar lichaam Bonaire: Het Beleidsdeel en het Beheersdeel.

Downloads