Het Bestuurscollege vormt het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Bonaire. De gezaghebber is voorzitter van het Bestuurscollege waarin Gedeputeerden zitting hebben.

Het Bestuurscollege zorgt voor het dagelijks bestuur van Bonaire. Zij bereiden eilandsraadsbesluiten voor en voeren die uit. Het college wordt bij zijn taken ondersteund door ambtelijke organisatie onder leiding van de Eilandsecretaris.

Het Bestuurscollege is ook bevoegd om zelf beslissingen te nemen zoals het verlenen van een vergunning of afkondigen van maatregelen. Gedeputeerden functioneren niet Directie-gebonden en adviseren vanuit hun portefeuille verdeeld over 3 domeinen. De directies en afdelingen zijn ten dienste van alle Gedeputeerden.