OLB ontvangt veel aanvragen voor huurverlaging

De BPV is een tegemoetkoming vanuit de overheid om de maandelijkse huurlasten van huurders met een laag inkomen.

Sinds de start van de pilot Bijdrage Particuliere Verhuur (BPV), die 1 maart 2022 van start ging, zijn er veel aanvragen bij het openbaar lichaam Bonaire (OLB) binnengekomen. Daarvan is nu 90 procent goedgekeurd. De meeste aanvragen zijn binnen een maand afgehandeld.

De BPV is een tegemoetkoming vanuit de overheid om de maandelijkse huurlasten van huurders met een laag inkomen in de particuliere sector te verlagen. De impact voor deze groep is groot: de gemiddelde (huurverlaging) per huishouden bedraagt 304 dollar per maand. “Echter, tot nu toe dient nog niet iedereen een aanvraag in. Daarom wordt de communicatie en voorlichting over de pilot de komende tijd geïntensiveerd”, aldus Silvana Janga, van de Directie Samenleving en Zorg (S&Z).

S&Z heeft de tussentijdse evaluatie van de pilot aangeboden aan minister Hugo de Jonge tijdens zijn werkbezoek aan Bonaire. Toen is onder meer besproken dat OLB in samenwerking met het Ministerie van BZK knelpunten die uit de pilot naar voren komen, zal oplossen. Tegelijkertijd is het van belang om te benadrukken dat met de BPV niet álle kwesties kunnen worden opgelost die samenhangen met de problemen op de woningmarkt in Bonaire.

De BPV is een instrument dat er op is gericht de negatieve sociale en maatschappelijke gevolgen van het nijpende tekort aan sociale huurwoningen te verminderen. De minister en het OLB zijn het er over eens dat een integrale aanpak nodig is, met nieuwbouw van sociale woningen als urgente prioriteit en de inzet van juridische, beleidsmatige en andere instrumenten om de uitwassen van de schaarste op de woningmarkt te bestrijden.

Meer informatie over de Bijdrage Particuliere Verhuur is te vinden op onze website: https://bonairegov.com/inwoners/bpv of door te bellen naar +599 7172211. Persoonlijk langsgaan bij S&Z kan ook.