Wat is BPV?

De Bijdrage Particuliere Verhuur (BPV) is een tegemoetkoming waarbij huurders minder huur gaan betalen. BPV is een bijdrage vanuit de overheid voor de maandelijkse huurlasten van huurders met een laag inkomen in de particuliere sector.

Wat is het doel van BPV?

Woningen in de particuliere sector op Bonaire worden steeds duurder en zijn voor sommige inkomensgroepen soms moeilijk te betalen. Het doel van de BPV is om woningen beter betaalbaar te maken voor huurders, zonder inkomstenverlies voor verhuurders. De BPV is een subsidie die verhuurders ontvangen voor het verschil tussen een redelijke huurprijs voor een woning en het bedrag dat de huurder zich maximaal kan veroorloven op basis van het inkomen van zijn huishouden.

Voor wie is deze regeling bedoeld?

Deze regeling BPV is bedoeld voor huishoudens met lage inkomens die huren in de particuliere sector.

Voor welke periode geldt deze regeling?

Deze regeling is voor nu een pilotproject. Met deze pilot wordt bekeken hoe de regeling in de toekomst wellicht voor langere tijd of zelfs structureel kan worden ingevoerd. De pilot start op 11 maart 2022 en eindigt op 1 september 2022. De huurverlaging in het kader van de BPV is voor deelnemers daarmee in eerste instantie tijdelijk.

Wie voert de regeling uit?

De regeling wordt uitgevoerd door het OLB. Het Ministerie van BZK heeft financiële middelen ter beschikking gesteld voor de uitvoering.

Wat wordt verwacht van de verhuurder?

Huurder en verhuurder doen samen de aanvraag voor BPV. De bijdrage wordt betaald aan de verhuurder, die dit bedrag vervolgens in mindering brengt op de maandelijkse huurprijs. Verhuurders blijven dus evenveel huur ontvangen.Daarnaast ontvangt de verhuurder een extra premie van USD 50 per maand om deel te nemen aan de pilot. Dankzij de BPV heeft de verhuurder meer zekerheid dat de huurder de woonlasten kan dragen, waarmee huurachterstanden c.q. betalingsproblemen hopelijk worden voorkomen.

Wat zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen?

De huurder en verhuurder doen gezamenlijk mee aan de pilot. Deelname is vrijwillig. Voor deelname aan de pilot moet zijn voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • De hoofdhuurder van het huishouden is ingeschreven op Bonaire;
  • De hoofdhuurder van het huishouden heeft een inkomen op Bonaire.Het inkomen van het huishouden valt in de huurinkomenstabel en is lager dan USD 22.346 per jaar;
  • De maandelijkse huur (exclusief servicekosten en kosten van meubilering) is lager dan de liberalisatiegrens van USD 750;
  • Er is sprake van een rechtsgeldige, schriftelijke huurovereenkomst tussen de huurder en de verhuurder die ten minste zes maanden voor indiening van de aanvraag is aangegaan;
  • Het huishouden dat de woning huurt verblijft niet voor korte duur op Bonaire vanwege vakantie, studie, stage, of anderszins;

Hoe kan ik me aanmelden?

U kunt de BPV aanvragen tot en met uiterlijk 1 september 2022. U kunt dit op de volgende manieren doen:

1. Het aanvraagformulier downloaden, printen, invullen en het samen met de gevraagde bewijzen en bijlagen indienen.

2. Het aanvraagformulier geprint ophalen bij de Directie Samenleving & Zorg, invullen en het samen met de gevraagde bewijzen en bijlagen indienen.

LET OP: De aanvraag dient volledig te zijn ingevuld en dient compleet met de gevraagde bewijsstukken en bijlagen. Onvolledige aanvragen kunnen niet in behandeling worden genomen.

Indienen dient te gebeuren bij de Directie Samenleving & Zorg aan de Kaya Neerlandia 41 van maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur tot 11.00 uur.

Vragen of hulp nodig bij de aanvraag?

We hebben speciaal voor deze regeling BPV een team beschikbaar gesteld die vragen kan beantwoorden en hulp kan bieden.

1. Stuur een email naar aportehurpartikular@bonairegov.com

2. Maak een afspraak via +599 717 2211

De termijn van afhandeling van uw aanvraag duurt maximaal 3 weken na de ontvangstdatum van uw aanvraag