Grote vooruitgang Financien en uitvoeringskracht OLB vanaf 2021

De onzekerheden die zijn geconstateerd in het accountantsverslag van 2020 zijn opgelost in het boekjaar 2021.

Het openbaar lichaam Bonaire heeft in het boekjaar 2021 grote verbeterstappen gezet en het structurele probleem van onderbesteding van de middelen opgelost. Het resultaat bedraagt in 2021 USD 1,0 mln. positief . Dat is een bijzondere prestatie en OLB zet dit voort in 2022.

De inzet van OLB vanaf 2021 op het verbeterproces Financien en het verbeteren van de uitvoeringskracht heeft zich vertaald in de jaarrekening 2021. De onzekerheden die zijn geconstateerd in het accountantsverslag van het boekjaar 2020 met betrekking tot de waardering van investeringen, deelnemingen, vorderingen en volledigheid van de opbrengsten zijn opgelost in het boekjaar 2021. Met gepaste trots kan het openbaar lichaam Bonaire melden dat de accountant een goedkeurende controleverklaring voor de getrouwheid en rechtmatigheid heeft afgegeven over de financiële verantwoording van 2021. Over het gehele boekjaar 2021 dient echter wel een verklaring van oordeelonthouding te worden afgegeven doordat de vergelijkende cijfers van 2020 voorzien zijn van een controleverklaring van oordeelonthouding.

De management letter punten die in 2020 nog zorgden voor een oordeelonthouding zijn grotendeels weggewerkt. De belastingvorderingen zijn gewaardeerd en de onzekerheden in de opbrengsten van erfpacht, loodswezen, liggelden en meergelden zijn voor 2021 weggewerkt. De deelnemingen van het OLB zoals WEB, BOG, OTB, BIA, OBNA zijn correct gewaardeerd, de solvabiliteit van het OLB is goed. Het weerstandsvermogen is boven de norm. Het OLB beschikt over een voldoende gezonde financiële positie en is derhalve goed in staat om eventuele toekomstige tegenvallers op te vangen. Het OLB blijft zich inzetten om in 2022 het doel van een (volledige) goedkeurende controleverklaring binnen te halen.