Directie Toezicht & Handhaving is belast met het houden van toezicht en handhaving van wet- en regelgeving. Onder toezicht wordt verstaan het uitvoeren van controles waarbij via voorlichting en attendering eventuele overtredingen worden voorkomen of opgeheven. Onder handhaving wordt verstaan het gebruik van formele sanctiemiddelen. Zoals het opleggen een last-onder-dwangsom of een last-onder-bestuursdwang.

Directie Toezicht & Handhaving ziet toe op een groot aantal bijzondere wetten. Enkele voorbeelden hiervan zijn: Algemene Politie Keur Bonaire, Begrafeniswet BES, Besluit slacht- en vleeskeuring BES, Drank- en Horecaverordening Bonaire, Eilandsverordening afvalstoffen Bonaire, Havenreglement Bonaire; Prijzenwet BES, Warenwet BES, Wet grondslagen ruimtelijke ontwikkelingsplanning BES, Wet vestiging bedrijven BES, Wet volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer BES en de Wet winkelsluiting BES

Vragen die betrekking hebben op de handhaving van de regelgeving kunt u stellen via het emailadres van Directie Toezicht & Handhaving bisami_th@bonairegov.com  of telefonisch via het nummer van Directie Toezicht & Handhaving +599 715 5330.

Klachten en meldingen

Indien u zelf geconfronteerd wordt met een wettelijke overtreding waarop Directie Toezicht & Handhaving toezicht houdt, dan kunt u als belanghebbende een klacht indienen. Directie Toezicht & Handhaving onderzoekt dan de klacht en als er sprake is van een wettelijke overtreding dan zal de overtreder hierop worden aangesproken. Er volgt dan een toezichts- en handhavingstraject gericht op de overtreder. Wanneer u niet zelf belanghebbende bent maar toch een overtreding wilt melden dan kunt u dit ook melden bij Directie Toezicht & Handhaving.

Klachten en meldingen die betrekking hebben op overtredingen van de wet- & regelgeving kunt u indienen via de knop aan de zijkant.  

Organisatie

De directie bestaat uit verschillende afdelingen die verschillende aandachtsgebieden hebben:

Afdeling Handhaving Samenleving & Zorg

De afdeling samenleving & zorg houdt toezicht op waren en de openbare hygiëne. Het toezicht richt zich bederfelijke producten, bereiding van etenswaren en de naleving van verleende Drank- en Horecavergunningen. Daarnaast wordt in samenwerking met de Veterinaire afdeling toezicht gehouden op de import van vlees en het aanbieden van niet gekeurd geitenvlees.

Bederfelijke producten

Bij het toezicht op etenswaren is er een onderscheid te maken tussen enerzijds producten die snel kunnen bederven en producten die langdurig kunnen worden bewaard.

De producten die langdurig kunnen worden bewaard hebben een datum van tenminste-houdbaar-tot (THT-datum). Hier wordt door de afdeling niet op gecontroleerd. De THT-datum geeft aan tot wanneer de producent van het product verantwoordelijk is. Daarna is de verkoper verantwoordelijk voor de kwaliteit van het product.

De producten die kortstondig kunnen worden bewaard omdat ze snel bederven hebben een te-gebruiken-tot datum (TGT-datum). Op deze producten houdt de afdeling toezicht. Periodiek worden controles uitgevoerd in de detailhandel en andere sectoren die dergelijke producten verkopen en/of gebruiken.

Bereiding van etenswaren

De afdeling is belast met de controle van de hygiëne van bedrijven die etenswaren aanbieden. Dit omvat zowel de detailhandel (inclusief venters) als de horeca. Voor de bereiding van etenswaren die commercieel worden aangeboden is altijd een vergunning nodig. Voorafgaand aan de verlening van een vergunning wordt door de afdeling gecontroleerd om de keuken voldoet aan de eisen van hygiëne. Periodiek worden inspecties uitgevoerd. Ook signalen van burgers over slechte hygiënische situaties worden door de afdeling onderzocht.

Drank- en Horecavergunningen

De afdeling houdt toezicht op de naleving van de verleende drank- en horecavergunningen. Het gaat hier onder andere om meeneemvergunningen (take-away bedrijven), bar- en restaurantvergunningen, hotel-vergunningen, resort-vergunningen en appartementvergunningen. Naast het toezicht op de voedselveiligheid omvat het toezicht ook de algemene hygiëne.

Service

Informatie over wet- en regelgeving

Informatie over wet- en regelgeving kunt u vinden via de volgende hyperlinks:

  1. Drank- en Horecaverordening Bonaire
  2. Horecabesluit Bonaire
  3. Algemene plaatselijke keur

Voor vragen over het verlenen van Drank- en Horecavergunningen kunt u terecht bij Directie Ruimte & Ontwikkeling. Voor vragen over vergunningen die betrekking hebben op evenementen en venten kunt u terecht bij de Afdeling JAZ van de Directie Bedrijfsvoering & Ondersteuning.

Afdeling Projecten en Taskforce

De afdeling Projecten en Taskforce is de oog en oor functie binnen de directie. Bij ontdekking van wettelijke overtredingen of onregelmatige handelingen worden gemeld bij de desbetreffende afdeling en of andere bevoegde autoriteiten.  De afdeling werkt onregelmatig. De oog en oor functie wordt ook in de avonduren, door de week, weekeinde en feestdagen uitgevoerd.

Buiten het oog en oor functie, ondersteunt afdeling Projecten en Taskforce, op verzoek, de andere afdelingen binnen de directie met inspecties, controles en onderzoeken.

Naast de oog en oor functie de Afdeling Projecten en Takforce dagelijks toezicht op de correcte trekking van FWNB. Ook verzorgt de afdeling de beveiliging van de Eilandsraads – en Commissievergaderingen van het OLB.

Andere taken zijn (1) het toezicht op vuurwerk, zowel de import, opslag, verkoop en het afsteken van professioneel vuurwerk, (2) het toezicht op de winning van diabaas en (3) toezicht van vuil op de openbare werk.