Voorbereidingsbesluit Verblijfsrecreatie en Woningbouw

Richting betere kansen op de woningmarkt en een kwalitatief hoger niveau van toerisme.

Het Bestuurscollege van het openbaar lichaam Bonaire heeft op 2 december 2021 het Voorbereidingsbesluit Verblijfsrecreatie en Woningbouw vastgesteld. Met dit voorbereidingsbesluit kunnen bouwvergunningen voor niet gewenste verblijfsrecreatie en woningbouwprojecten worden aangehouden. Hiermee wil het BC een betere balans op de lokale woningmarkt en toeristische ontwikkelingen in betere banen  leiden. Het besluit is genomen met het oog op de voorbereiding van de algehele herziening van het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire (ROB).

Woningbouw
De afgelopen jaren is de druk op de woningmarkt enorm toegenomen. Een belangrijke oorzaak is dat een groot aantal nieuwe woningen gebouwd worden als tweede woning of als recreatiewoning. Veel (nieuwe) woningen of kavels zijn hierdoor niet beschikbaar voor personen met een maatschappelijke of economische binding. Dit heeft ertoe geleid dat de prijzen voor kavels en woningen, zowel huur als koop, enorm gestegen zijn. Hiertoe is het voor veel inwoners niet meer mogelijk om een passende huisvesting te vinden.

Het Bestuurscollege maakt zich ernstige zorgen hierover: “Het BC vindt het belangrijk dat er voldoende betaalbare woningen zijn voor onze bevolking. Er moet daarom voorrang gegeven worden aan de bouw van huizen of appartementen voor mensen die in onze samenleving geworteld zijn. Dit voorbereidingsbesluit geeft ruimte om via het ROB te regelen, dat de focus op gebalanceerd aanbod ligt zodat er voldoende woningen zijn voor lokale families.”

In het ROB worden regels opgenomen om te komen tot een evenwichtige opbouw van de woningvoorraad. Daardoor kunnen de gebieden die voor woningbouw beoogd zijn ook daadwerkelijk ontwikkeld worden om de lokale woningbouwbehoefte op te lossen.

Verblijfsrecreatie
Het toeristisch beleid van het OLB richt zich op een hoger kwaliteitsniveau (minimaal 4/5 sterren) en een hoger serviceniveau van de verblijfsrecreatie voorzieningen. Dit met als doel de kwaliteit van leven voor bewoners en de levensvatbaarheid van toeristische bedrijven te verhogen.

Het OLB heeft in 2017 het Strategisch Toeristisch Plan vastgesteld. Hieruit vloeide een Tourism Recovery Plan in april dit jaar, waarin de ontwikkelingsrichting uiteen wordt gezet. Bonaire wil zich profileren als een bestemming voor kwalitatief hoogwaardig toerisme, wat zich zal vertalen in meer kansen voor lokale ondernemers en betere arbeidsvoorwaarden voor Bonairiaanse werknemers. Het eiland wil zich richten op het aantrekken van kwaliteitstoerisme met als uiteindelijk doel een hoger (service)niveau binnen de toeristische sector, betere levensvatbaarheid voor bedrijven, meer werkgelegenheid voor de lokale bevolking, hogere salarissen en een (veel) beter welzijn voor de lokale bevolking. Het beleid voor de toeristische sector wordt uitgedrukt in ruimtelijke criteria waaraan bouwaanvragen getoetst worden. Deze criteria worden opgenomen in de algehele herziening van het ROB.

Het Bestuurscollege legt uit: “Bonaire bevindt zich in een groeifase, en is in de afgelopen tijden in een rap tempo gegroeid. Hoewel wij blij zijn met economische groei, moet dit wel in goede banen geleid worden om goed afgestemd te zijn op de wensen en waarden van onze gemeenschap. Met het voorbereidingsbesluit hebben wij een goed instrument om de kaders en criteria vast te stellen waarbinnen wij een gebalanceerde en kwalitatief goede groei kunnen waarborgen, die past in de visie voor Bonaire. Dit zal aan de ene kant het niveau van ons toeristisch product verbeteren, maar ook vooral de voorwaarden scheppen voor betere kansen en inkomsten voor alle Bonairianen.

Het voorbereidingsbesluit
De komende maanden wordt gewerkt aan de algehele herziening van het ROB. In die periode kunnen zich echter ontwikkelingen aandienen, die strijdig zijn met het beleid dat opgenomen wordt in het ROB. Met het Voorbereidingsbesluit Verblijfsrecreatie en Woningbouw kunnen dergelijke projecten worden aangehouden. Hiermee kan voorkomen worden dat er de komende periode ontwikkelingen plaatsvinden die in strijd zijn met het beleid dat opgenomen wordt in het ROB. Nadat het ROB onherroepelijk is, kan besloten worden om vergunning te verlenen indien een initiatief passend is. Indien het strijdig is, wordt het afgewezen. Naar verwachting ligt het ontwerp ROB begin 2022 ter inzage.

Het voorbereidingsbesluit is vandaag, zaterdag 4 december 2021, in werking getreden en is van toepassing op het gehele eiland Bonaire, met uitzondering van Klein Bonaire dat al beschermd gebied is.

Het OLB wil over een half jaar een ontwerp Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire gereed hebben. Het Voorbereidingsbesluit Verblijfsrecreatie en Woningbouw ligt voor 30 dagen ter inzage bij de Directie Ruimte & Ontwikkeling en is ook digitaal raadpleegbaar op www.bonaire-ro.nl. Voor vragen kunt u contact opnemen met de Directie Ruimte & Ontwikkeling, emailadres: directie_ro@bonairegov.com.