Verlaging huurlasten en betere rechtsbescherming op Bonaire

Voor mensen die bij Fundashon Cas Bonairiano huren betekent de nieuwe tabel dat zij gemiddeld $115 per maand minder huur gaan betalen.

De Eilandsraad van Bonaire heeft op 8 maart jl. ingestemd met maatregelen om huurlasten te verlagen en de rechtsbescherming van huurders te verbeteren. De huur naar inkomentabel, welke al gebruikt werd voor de Bijdrage Particuliere Verhuur (BPV) wordt nu ook toegepast op de sociale huurwoningen. Dit betekent een gelijke situatie voor elke huurder, zowel sociaal als particulier. De hoge kosten van levensonderhoud, die vooral mensen met een laag inkomen hard raken, en de onder druk staande huurwoningmarkt, zijn voor het Bestuurscollege aanleiding geweest om deze maatregelen voor te stellen.

De aanpassing van de liberalisatiegrens van $750 naar $937 betekent dat meer huurwoningen, zowel in het sociale als het particuliere huursegment, onder de jurisdictie van de Huurcommissie worden gebracht. Huurders van woningen tot $937 per maand, kunnen bij twijfels over de hoogte van de huurprijs aan de Huurcommissie vragen de huurprijs te toetsen aan het woningwaarderingstelsel en een uitspraak te doen die bindend is voor zowel huurder als verhuurder. Daarmee verhoogt de aanpassing van de liberalisatiegrens de rechtszekerheid voor huurders, met mogelijk een lagere huur als resultaat. Zie www.huurcommmissiebonaire.com

Deze tabel wordt al toegepast in de pilot Bijdrage Particuliere Verhuur (BPV) van het openbaar lichaam Bonaire. Huurders in de particuliere huursector met een maandelijks huishoudinkomen tot maximaal drie keer het wettelijk minimumloon ($3.708) kunnen gebruik maken van deze tijdelijke huurlastenverlaging. Zie hiervoor www.bonairegov.com/inwoners/bpv .

Voor de sociale huursector wordt nu ook deze tabel toegepast, wat zorgt voor een gelijke situatie om de huurlasten te verlagen. De maatregelen betreffen aanpassing van de huur naar inkomen-tabel en de liberalisatiegrens. Daarmee zijn zowel de Verhuursubsidieverordening als de Huurcommissie- en huurprijzenverordening aangepast. De huur naar inkomen-tabel geeft aan welk deel van het huishoudinkomen maximaal besteed zou moeten worden aan huur om per maand rond te komen.

De huur naar inkomen-tabel bepaalt de huurkorting die huurders van hun sociale verhuurder ontvangen.  Voor mensen die bij Fundashon Cas Bonairiano huren betekent de nieuwe tabel dat zij gemiddeld $115 per maand minder huur gaan betalen. De nieuwe tabel is opgesteld In samenwerking met het NIBUD, een onafhankelijk kennis- en adviescentrum op het gebied van huishoudfinanciën.

De maatregelen zijn opgenomen in de beleidsagenda Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening voor Caribisch Nederland, die het Openbaar Lichaam Bonaire met het Ministerie van Binnenlandse Zaken/Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (BZK/VRO) is overeengekomen om gezamenlijk te werken aan een betere woonsituatie in Caribisch Nederland. Minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening stelt de extra financiële middelen ter beschikking die met de maatregelen gepaard gaan (ca. $300.000 per jaar). Zie voor de beleidsagenda www.rijksoverheid.nl