Ondertekening van intentieovereenkomst Biblioteka Públiko Bonaire

De intentieovereenkomst ondersteunt de samenwerking om de bibliotheek naar het beoogde niveau te tillen.

De bibliotheek van Bonaire, BPB,  wordt een plek waar je binnenkort ook naartoe gaat voor onder andere om te debatteren, kennis te maken kunst en cultuur en om informatie te krijgen. De bibliotheek blijft ook een plek waar literatuur en het stimuleren van lezen centraal blijven. Om dit allemaal te bereiken hebben gedeputeerde Nina den Heyer en minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ingrid van Engelshoven onlangs een overeenkomst getekend.  

De intentieovereenkomst ondersteunt de samenwerking tussen het ministerie van OCW, het openbaar lichaam Bonaire (OLB) en de Biblioteka Publiko Boneiru (BPB) om de bibliotheek naar het door de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (hierna Wsob) beoogde niveau te tillen. Volgens deze wet moeten bibliotheken in Nederland in staat zijn om te voldoen aan vijf belangrijke taken, namelijk:

  • Het ter beschikking stellen van kennis en informatie;Het bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie;

  • Het bevorderen van lezen en het laten kennismaken met literatuur;

  • HHHHHet organiseren van ontmoeting en debat en;

  • Het laten kennis maken met kunst en cultuur.

Momenteel kan de BPB niet functioneren op het niveau dat de Wsob voorschrijft.  Een belangrijk knelpunt is de huidige locatie van de bibliotheek, die het onmogelijk maakt om aan deze taken te voldoen. Met het tekenen van de intentieovereenkomst is er een eerste stap gezet om hier in gezamenlijkheid aan te werken. In samenwerking met het OLB en BPB ondersteunt OCW een werkgroep om de bibliotheekvoorziening op Bonaire verder te ontwikkelen naar een niveau dat wel aanvaardbaar is en voldoet aan de Wsob.

Naast de Wsob is er in Nederland sinds 30 september 2020 ook het bilbiotheekconvenant 2020-2023 van kracht. Dit convenant richt zich op de versterking van maatschappelijke opgaven, namelijk de verbetering van leesbevordering, digitale inclusie en een leven lang leren. Voor de BPB geldt dat er een nulmeting wordt uitgevoerd naar de maatschappelijke opgaven op Bonaire om zo de behoeften in kaart te brengen. Op die manier kan worden gekeken hoe de bibliotheek het beste kan gaan bijdragen aan de maatschappelijke uitdagingen die er liggen.