Nieuwe Aandachtsfunctionarissen Huiselijk Geweld en Kindermishandeling getraind

De Aandachtsfunctionarissen worden gefeliciteerd met het behalen van hun certificaat!

Bonaire heeft vijftien Aandachtfunctionarissen Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (HGKM) erbij. Een Aandachtsfunctionaris zorgt ervoor dat de procedure goed verloopt als er  een vermoeden is van huiselijk geweld en kindermishandeling. Vijftien medewerkers van verschillende organisaties, namelijk Sentro Akseso Boneiru, Advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling Guiami, Fundashon Mariadal, Reclassering, Refugio Tabitha en Voogdijraad, zijn getraind door twee trainers uit de hulpverleningsketen en hebben in december en in maart hun certificaat als Aandachtsfunctionaris HGKM ontvangen.

De Aandachtsfunctionarissen hebben eerst  in een driedaagse training geleerd hoe kindermishandeling te signaleren en het stappenplan HGKM te volgen om dit bespreekbaar te maken. Verder hebben ze in een driedaags vervolg ook geleerd hoe mensen de weg te wijzen in de hulpverlening en ouders en kind te ondersteunen. De invulling van hun rol als Aandachtfunctionaris en hoe ze vanuit deze rol kunnen adviseren, steunen en samenwerken bij signalen van HGKM werd ook behandeld tijdens de training. Tijdens de training werd ook besproken wat nodig is om het werken met het stappenplan binnen organisaties in te voeren.

Het beleid HGKM is in opdracht van het openbaar lichaam Bonaire door de hele keten van hulpverleners samen opgesteld. In 2022 is hard gewerkt om medewerkers van scholen, kinderopvang, hulpverlening en gezondheidszorg te trainen om kennis over HGKM te vergroten, te leren signaleren en het juridische kader dat hierbij hoort. Deze kennisdeling wordt in 2023 voortgezet.