A trein Funshonario di Atenshon nobo pa Violensia Doméstiko i Maltrato di Mucha

Ta felisitá e funshonarionan di atenshon ku logro di nan sertifikado!

Boneiru tin diessinku Funshonario di Atenshon pa Violensia Doméstiko i Maltrato di Mucha (VDMM) aserka. Un Funshonario di Atenshon ta pèrkurá ku un prosedura ta kana bon ora tin sospecho di violensia doméstiko i maltrato di mucha. Dos entrenadó di e kadena di dunamentu di ayudo a entrená diessinku empleado di diferente organisashon, esta Sentro Akseso Boneiru, Sentro di Asesoramentu i Denunsia violensia doméstiko i maltrato di mucha Guiami, Fundashon Mariadal, Reclassering, Refugio Tabitha i Voogdijraad. Na desèmber i mart nan a haña nan sertifikado komo Funshonario di Atenshon VDMM.

Promé den un entrenamentu di tres dia, e funshonarionan di atenshon a siña kon pa detektá maltrato di mucha i sigui e plan den fase di VDMM pa hasi posibel ku por papia tokante esaki. Ademas den un kontinuashon di tres dia, nan a siña tambe kon pa mustra hende e kaminda korekto pa kana den dunamentu di ayudo i kon pa sostené mayor i mucha. A trata tambe durante e treinen kontenido di nan ròl komo funshonario di atenshon i kon nan for di e ròl akí por konsehá, sostené i traha huntu ora tin siñal di VDMM. Durante e treinen a diskutí tambe loke ta nesesario pa introdusí trahamentu ku e plan den fase den organisashon.

Riba enkargo di Entidat Públiko Boneiru, henter e kadena di dunadó di ayudo a traha e maneho di VDMM. Na 2022 a traha duru pa entrená trahadónan di skol, akohida pa mucha, dunadó di ayudo i kuido di salú pa oumentá konosementu tokante VDMM, siña detektá i e kuadro hurídiko ku ta bai huntu ku esaki. Ta kontinuá ku e kompartimentu di konosementu akí den 2023.