Internetconsultatie milieuregelgeving voor bedrijven

Tot en met 8 november 2021 kan een ieder reageren op het Inrichtingen- en activiteitenbesluit BES (IAB).

Tot en met 8 november 2021 kan een ieder reageren op het Inrichtingen- en activiteitenbesluit BES (IAB). In deze wetgeving, een algemene maatregel van bestuur (AMvB), staan milieuregels voor bedrijven op Bonaire. Bedrijven die het milieu vervuilen (belasten) moeten zich aan regels gaan houden. Afhankelijk van hoe ernstig ze het milieu belasten moeten ze een vergunning aanvragen of aan eisen voldoen. Dat staat in de AMvB die nu ter inzage is gelegd.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft in nauwe samenwerking met het openbaar lichaam Bonaire deze wetgeving opgesteld. In bijlage 1 van de AMvB zijn de milieubelastende activiteiten opgenomen waarvoor regels gaan gelden. Voor meer informatie over het IAB kunt u hier terecht.

Op grond van deze AMvB zullen de algemene regels verder worden uitgewerkt in een ministeriële regeling en een eilandsverordening.

Tot en met 8 november 2021 kan op de AMvB worden gereageerd op internet https://bonairegov.com/inwoners/natuur-milieu/aanstaande-wetgeving). Daarna wordt de AMvB aan de Raad van State voorgelegd voor advies. Het is de bedoeling dat de nieuwe regels medio volgend jaar gaan gelden.