Eilandbestuur Bonaire spreekt ambities uit tijdens ontmoeting met staatssecretaris Van Huffelen

Een aanzet voor een nieuw akkoord voor 2022 en 2023 tussen Rijk en Bonaire.

Bonaire wordt een plek waar burgers gelukkig, gezond en welvarend zijn. Dat is de ambitie van het Bestuurscollege (BC) van Bonaire. Hoe deze ambitie komende jaren wordt waargemaakt is besproken met staatssecretaris Alexandra van Huffelen tijdens haar eerste werkbezoek aan het eiland.

In het verleden zijn er al afspraken gemaakt met het Rijk hierover. Dat resulteerde in het Bestuursakkoord 2018-2022. Nu dat Bestuursakkoord ten einde loopt heeft het OLB de behoefte het huidige akkoord te verlengen en tegelijkertijd aan te scherpen. Met het Rijk wordt in de komende tijd verder gesproken over de ambities van Bonaire.

Het akkoord is een overeenkomst dat is opgesteld tussen het openbaar lichaam Bonaire en het Rijk om de gezamenlijke doelstellingen te behalen. De kwaliteit van leven en de dienstverlening van de overheid aan de burger vormen de leidraad van het Bestuursakkoord 2018 – 2022.

In de ambities die het OLB nu bekend heeft gemaakt worden de beoogde maatschappelijke effecten gekoppeld aan prioriteiten van het OLB. Dit zijn onder andere beschikbaarheid van betaalbare en duurzame energie, gelijke kansen voor volledige ontwikkeling, ontplooiing voor de burgers van Bonaire, met specifieke aandacht voor kinderen, beschikbaar en betaalbaar openbaar vervoer en een verkavelingsplan dat voldoende ruimte biedt voor wonen, werken en recreatie.

Het Bestuurscollege wil ook de slechte staat van de eilandgebouwen en wegen aanpakken. In de beschreven ambities zegt het BC te willen zorgen voor veilige en goed begaanbare wegen. Hierover moeten afspraken worden gemaakt om de achterstand in onderhoud weg te werken.

Uitgangspunt van de visie van het OLB zijn de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s). Met deze doelstellingen werken de lidstaten van de Verenigde Naties eraan om uiterlijk in 2030 een einde te maken aan extreme armoede, ongelijkheid en onrecht en het aanpakken van klimaatverandering. Het Bestuurscollege van Bonaire onderschrijft deze doelstellingen met een toekomstvisie.

Deze toekomstvisie die samen met bewoners van Bonaire tot stand is gekomen wordt beschreven in het Masterplan. In het Masterplan wordt de koers voor de komende jaren weergegeven. Dit aan de hand van één centrale vraag die tijdens verschillende sessies aan bewoners is gesteld: Wat voor een eiland willen we zijn in de nabije en iets verder weg gelegen toekomst?

In het Masterplan staan de missie en visie van het OLB voor de komende jaren.
De missie is om de authenticiteit van Bonaire niet uit het oog te verliezen en respectvol om te gaan met de natuur van het eiland. Bonaire heeft de ambitie om een voorbeeld te zijn bij het aanpakken van problemen op het gebied van onder andere klimaatbeheersing, duurzaamheid, zelfvoorzienendheid en nieuwe technologische ontwikkelingen. De visie van het OLB is om te streven naar gelukkige, gezonde en welvarende burgers. Komend jaar wordt het Masterplan aan het Bestuurscollege en de Eilandsraad gepresenteerd.

Naast het Masterplan wil het Bestuurscollege concrete stappen nemen om de ambities te realiseren. Er is hiervoor een tijdslijn met actiepunten uitgestippeld. Dit jaar wil het Bestuurscollege het Akkoord Bonaire 2022-2023 vastleggen met daarin de beoogde maatschappelijke effecten. Het OLB levert hiervoor een bestedingsplan voor het jaar 2023. Van maart 2022 tot en met het derde kwartaal van 2022 worden de plannen besproken en vastgelegd.

Om de ambities waar te maken gaan de leden van het Bestuurscollege komende maanden zich buigen over een aantal dossiers. Het gaat om onder andere dossiers over brandstoffen, digitalisering van de dienstverlening aan de burger, herstel van de economie, infrastructuurprojecten, revitaliseren van het OLB en de sociale agenda

Het Bestuurscollege gaat beslissingen nemen over de sociale agenda. Het gaat om beslissingen over huisvesting van het onderwijs, woonbeleid en huursubsidie, bibliotheek van de toekomst, schuldhulpverlening, creëren van werkgelegenheid en gratis kinderopvang voor kinderen van 3 jaar. 

Om deze ambities te bereiken spreekt het Bestuurscollege de wens uit om samen met het Rijk verder te werken aan een nieuw Bestuursakkoord om de SDG-doelen te realiseren. Het Rijk en het OLB bepalen gezamenlijk de doelen voor de resterende bestuursperiode die in maart 2023 eindigt.

Akkoord Bonaire 2022-2023