Conclusie onderzoek: Geen reden Chogogo vergunning te weigeren, opgelegde dwangsom blijft wel van kracht

Het zand is gestort op een moment dat daarvoor geen vergunning was verleend.

Na raadpleging van de geldende wet- en regelgeving is het openbaar lichaam Bonaire tot de conclusie dat er geen redenen zijn Chogogo Dive & Beach Resort de gevraagde vergunning te onthouden indien aan de aanvullende voorwaarde wordt voldaan om te verzekeren dat er geen zand van het strand in zee terecht kan komen. Daartoe zal de reeds gebouwde keermuur moeten worden aangepast. De opgelegde dwangsom wordt gehandhaafd op grond van de feitelijke constatering dat het zand is gestort op een moment dat daarvoor geen vergunning was verleend.

Het openbaar lichaam Bonaire baseert zich bij haar haar advies op lokale en nationale verordeningen waaronder het Natuurplan Bonaire en het Natuur- en Milieubeleidsplan Caribisch Nederland. Alvorens tot besluitvorming over te gaan, heeft het Openbaar Lichaam Bonaire bovendien advies van een onafhankelijke externe partij gevraagd.

Ook is omgevingsonderzoek gedaan: daaruit is naar voren gekomen dat het in 2015 een ondernemer is toegestaan dezelfde soort zand te gebruiken voor de aanleg van een strand op dezelfde locatie.