Bekendmaking

Binnenplanse wijziging van het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire (ROB)

Het Bestuurscollege van het openbaar lichaam Bonaire maakt bekend dat vanaf de dag na de dag van deze bekendmaking het ontwerp-besluit voor de volgende binnenplanse wijziging van het ROB voor iedereen gedurende 15 dagen ter inzage wordt  gelegd bij de Directie Ruimte & Ontwikkeling aan de Kaya Amsterdam no.21:

  • Ter plaatse van de gronden aan de Kaya van Eps zoals aangegeven op bijgevoegde plankaart de bestemming te wijzigen van Open Landschap naar Woongebied II en Groen. Deze wijziging vindt plaats op grand van artikel 40.5.3 van het ROB.

Voor inzage kunt u zich melden bij de balie van de afdeling Beleid & Projecten van de Directie Ruimte en Ontwikkeling aan de Kaya Amsterdam 21 (boven Akkermans) te Bonaire. Tevens zullen de stukken digitaal beschikbaar zijn via de website www.bonaire-ro.nl.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk bezwaar indienen tegen het ontwerp-besluit bij  het Bestuurscol lege. Bezwaren dienen schriftelijk, gemotiveerd en voorzien van naam en adres gezonden te warden aan het bestuurscollege van het openbaar lichaam Bonaire.