Verklaring Omtrent Gedrag

Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat uw (justitiële) verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Bij de beoordeling van een VOG-aanvraag kijkt de Gezaghebber of u strafbare feiten op uw naam heeft staan die een risico vormen voor de functie of het doel waarvoor u de VOG aanvraagt. Sommige strafbare feiten vormen een bezwaar voor de ene baan of stage, maar voor de andere niet. Heeft u geen strafblad, of heeft u geen strafbare feiten gepleegd die relevant zijn voor het doel van de aanvraag? Dan krijgt u een VOG.

Waarvoor heb je een VOG nodig?

Een VOG kan in diverse gevallen worden gevraagd. U heeft een VOG nodig voor o.a.;

 • Werkgelegenheid
 • In geval dat u als vrijwilliger of als stagiaire gaat werken,
 • Pleegouderschap of adoptie van een kind
 • Het lid worden van een schietvereniging.
 • Aanvraag van een (vuur)wapen vergunning

U kunt geen verklaring aanvragen voor het laten screenen van uzelf, vrienden of familie.

VOG aanvragen

U vraagt een VOG schriftelijk aan door een volledige ingevuld aanvraagformulier in te dienen bij het Kabinet van de Gezaghebber te Plaza Reina Wilhelmina 1.

U kunt u VOG aanvraag schriftelijk indienen op de volgende dagen:

Dinsdag        08:30 - 11:00 en 14:00 - 16:00 uur

Woensdag    08:30 - 11:00 en 14:00 - 16:00 uur

U vraagt een VOG digitaal aan door een volledige ingevuld aanvraagformulier met de benodigde bescheiden te mailen naar vog-bonaire@bonairegov.com

Leeftijd voor het aanvragen van een VOG

Vanaf 12 jaar kan men een VOG aanvragen. Bij personen van 12 jaar t/m 17 jaar dient de aanvraag gepaard te gaan met een de handtekening van de ouder en/ of gezaghebber.

Kan iemand anders voor mij een VOG aanvragen?

U kunt uw VOG- aanvraag slechts door iemand anders laten indienen als u diegene daartoe machtigt. U dient hiervoor het standaard machtigingsformulier te gebruiken. 

De gemachtigde vraagt de VOG namens u aan bij het Kabinet van de Gezaghebber. Bij het indienen van de aanvraag via dit machtigingsformulier dient de gemachtigde de volgende bescheiden te overleggen:

 • Een kopie van uw identiteitsbewijs;
 • Een kopie identiteitsbewijs van de gemachtigde.

Wat kost een VOG?

Artikel 32 van de Wet Justitiële documentatie en Verklaringen omtrent het gedrag BES en de regeling administratieve vergoeding afgifte verklaring omtrent het gedrag BES bepaalt dat per 15 februari 2013 een vergoeding zal worden gevraagd voor de aanvraag van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). De vergoeding voor een VOG bedraagt $10.

Dit bedrag moet worden gestort op rekening nr. 406.287.06 bij:

 • Maduro & Curiel’s Bank Bonaire ten name van:
 • Verklaringen Omtrent Gedrag (VOG)
 • Openbaar Lichaam Bonaire
 • Plasa Reina Wilhelmina 1

De vergoeding moet vóór het indienen van de aanvraag van een VOG worden betaald. Dit is een vereiste voor de in behandeling nemen van een aanvraag van een VOG. U betaalt voor de kosten die het Kabinet van de Gezaghebber maakt wanneer ze uw aanvraag in behandeling neemt. U betaalt dus niet voor de VOG, maar voor de afhandeling van uw aanvraag.

Ophalen van de VOG

U wordt geadviseerd om eerst te informeren of uw VOG gereed is!

De VOG moet persoonlijk opgehaald worden bij het kantoor van het Kabinet van de Gezaghebber te Plasa Reina Wilhelmina 1. Het is niet mogelijk om de VOG digitaal af te geven.

Bij het ophalen moet u uw brief bewijs indiening samen met uw identiteitsbewijs aantonen.

Indien uw VOG door iemand anders wordt afgehaald, dient de gemachtigde de volgende bescheiden te overleggen:

 • machtigingsformulier
 • kopie van uw identiteitsbewijs
 • brief bewijs indiending VOG
 • kopie identiteitsbewijs van de gemachtigde

Voor het ophalen van de VOG zijn de dagen als volgt:

Dinsdag        08:30 - 11:00 en 14:00 - 16:00 uur

Woensdag    08:30 - 11:00 en 14:00 - 16:00 uur

Waarom moet de werkgever een deel van de VOG invullen?

Een werkgever is verantwoordelijk voor de screening van zijn medewerkers. Afhankelijk van de taken die de werknemer gaat uitvoeren, bepaalt de werkgever waarop een medewerker wordt gescreend. Op het VOG-aanvraagformulier moet de werkgever aangeven op welke functieaspecten hij de betreffende medewerker wil laten screenen. Voor bepaalde sectoren zoals het onderwijs zijn specifieke screeningsprofielen gemaakt. Daarnaast is er een algemeen screeningsprofiel.

Hoe kan ik een VOG aanvragen als ik niet ben ingeschreven in PIVA?

Als u niet voorkomt in de persoonsregistratie van de bevolking (PIVA), of als u geen vaste woon- of verblijfplaats heeft, kunt u geen VOG aanvragen.

Hoe kan je een VOG voor emigratie, een visum of een werkvergunning in het buitenland aanvragen?

Voor het aanvragen van een VOG voor emigratie, een visum of een werkvergunning gelden speciale regels. Aanvragers lukt het niet altijd om een aanvraagformulier aan te leveren dat door een buitenlandse vertegenwoordiging is ingevuld en ondertekend. De aanvrager kan het aanvraagformulier voor emigratie dan zelf invullen. In aanvulling op het aanvraag­formulier moet de aanvrager dan een document inleveren waaruit het doel van de aanvraag blijkt.

Hoe vraag je een VOG aan als ik in het buitenland woon?

Indien Bonaire u laatstelijk woonplaats was kan u via een gemachtigde een VOG-aanvraag in dienen. In dit geval moet u dan i.p.v. een bewijs van inschrijving een Verklaring van Woonplaats overleggen.

Wanneer krijg je (g)een VOG?

U krijgt een VOG als uit het onderzoek blijkt dat u geen strafbare feiten op uw naam heeft staan. Is er wel sprake van strafbare feiten, dan beoordeelt de Gezaghebber of deze relevant zijn voor het doel waarvoor de verklaring is aangevraagd. Voor een leraar zijn bijvoorbeeld andere strafbare feiten van belang dan voor de functie van accountant. Zijn de gevonden strafbare feiten relevant voor het doel waarvoor de verklaring is aangevraagd en vallen ze binnen de terugkijktermijn, dan krijgt u geen VOG.

Kan je VOG in de Engelse taal of anderstalig worden afgegeven?

De Verklaring Omtrent het Gedrag wordt uitsluitend in het Nederlands afgegeven, met een Engelse toevoeging.

Afhandeling verzoek / Afwerking procedure

De afhandelingsprocedure neemt ± 5 weken in beslag. De aanvrager dient zelf naar de VOG te informeren en deze ook te komen afhalen bij het bestuurskantoor. Bij het niet afhalen van de VOG(binnen 3 maanden) wordt de VOG gedeponeerd.

Bezwaar en beroep

Indien u niet eens bent met de beslissing op uw verzoek kunt u binnen 14 dagen na ontvangst van de mededeling daartegen een klaagschrift indienen bij het Gerecht in Eerste aanleg van Bonaire, Saba en St. Eustatius (artikel 25 van de Wet Justitiële Documentatie en verklaringen omtrent gedrag).