Openbaar vervoer

Openbaar vervoer op Bonaire

Taxi -en Autobusvergunningen worden verstrekt aan in Bonaire gevestigde natuurlijke personen voor een periode van maximaal vijf jaar. Daarnaast moeten de chauffeurs een rijvergunning hebben die wordt afgegeven door het Plaatselijk Hoofd van Politie. Een rijvergunning wordt alleen verstrekt aan personen in bezit van een geldig rijbewijs, ouder dan 25 jaar en van “goed zedelijk en maatschappelijk gedrag”. Chauffeurs boven de 60 jaar moeten zich jaarlijks geneeskundig laten testen.

Uit de vigerende Eilandverordeningen blijkt dat het werk als chauffeur een hoofdactiviteit moet zijn. Dat betekent dat het rijden van taxi of autobusje de belangrijkste bron van inkomen voor de chauffeur moet zijn, dus geen nevenactiviteit.

Het beleid ten aanzien van het personenvervoer per autobus is gebaseerd op de Eilandsverordening Autobusdiensten Bonaire uit 1961. De Eilandsverordening Huurautodiensten Bonaire die het taxivervoer reguleert, dateert van 1962.

Een vergunning wordt geweigerd of ingetrokken wanneer de aanvrager of vergunninghouder al op een andere manier voldoende in zijn onderhoud kan voorzien.

De vergunninghouder mag zich “bij de exploitatie van zijn dienst” laten bijstaan door een chauffeur. Deze hulpchauffeur moet eveneens over een rijvergunning beschikken.

Openbaar vervoer is collectief vervoer, taxivervoer is individueel/groep vervoer. Op Bonaire wordt het openbaar vervoer verzorgd door de Autobus-chauffeurs, terwijl de Taxi-chauffeurs  het taxivervoer verzorgen.

Een verzoek om een vergunning voor de Autobus -en Taxidiensten geschiedt schriftelijk aan het Bestuurscollege en bevat tenminste de navolgende gegevens: naam, voornamen, geboortedatum, geboorteplaats, adres en nationaliteit van de aanvrager.