Onderwijs

Primair onderwijs

De kinderen op Bonaire volgen van hun vierde t/m hun twaalfde jaar basisonderwijs. Basisonderwijs bevordert brede vorming van kinderen. Het onderwijs richt zich op de emotionele en verstandelijke ontwikkeling, op de ontwikkeling van de creativiteit en het verwerven van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden. De kerndoelen zijn een operationalisering hiervan. Het geheel van samenhangende en daarom doorgenummerde kerndoelen geeft een beeld van het inhoudelijk aanbod van het basisonderwijs. De kerndoelen zijn er voor:

 • Nederlands
 • Engels
 • Papiaments
 • rekenen en wiskunde
 • oriëntatie op jezelf en de wereld
 • kunstzinnige oriëntatie
 • bewegingsonderwijs

Kerndoelen zijn streefdoelen. Ze geven aan wat iedere school in elk geval nastreeft bij leerlingen.

Voortgezet onderwijs

Op de Scholengemeenschap Bonaire (SGB)  kunnen jongeren van 12 jaar t/m 18 jaar (speciaal) voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs volgen op verschillende niveaus.

Leerplicht

De wet leerplichtwet BES bepaalt dat een kind verplicht regelmatig naar school moet gaan. De regels in deze wet zijn geldig voor kinderen tussen de 4 en 18 jaar en is sinds 1 januari 2011 van kracht.

In de wet staan alle verplichtingen en regels omtrent de verplichtingen van ouders/voogd zoals:

 • Het inschrijven van kinderen op een school
 • Ervoor zorgen dat kinderen elke dag naar school gaan

  Alle scholen hebben een handleiding ontvangen in verband met het basis- en voortgezet onderwijs waarin onder meer zaken aan bod komen zoals;  

 • verplicht onderwijs,
 • inschrijven en opzeggen bij scholen,
 • schorsen en het van school afsturen van leerlingen,
 • uitzonderingsgevallen,
 • wanneer er vrijstelling van de verplichting mogelijk is en
 • welke regels er gelden in verband met spijbelen.

De wet treedt in werking als een kind de vier (4) jarige leeftijd heeft bereikt en eindigt wanneer de jongere 18 jaar is of aan het eind van het schooljaar waarin de jongere zijn/haar diploma MBO niveau 2 minimaal, HAVO/VWO of een gelijkwaardig diploma dat erkend is door de minister van Onderwijs heeft behaald.