Wereld Erfgoed traject

Samenvatting verloop Wereld Erfgoed traject – Natuurgelden Caribisch Nederland

Op voordracht van het openbaar lichaam Bonaire is in 2010 het Onderwaterpark Bonaire (Bonaire National Marine Park) geselecteerd en opgenomen op de voorlopige lijst Nederlandse werelderfgoederen. De Rijksoverheid heeft toen aangegeven voornemens te hebben om in de periode van 2011 tot en met 2025 samen met het openbaar lichaam Bonaire en STINAPA, de beheerder van het onderwaterpark, de voorbereidingen te starten om het genomineerde gebied voor te dragen voor opname op de Werelderfgoedlijst UNESCO.

Toetsing – eerste fase

Eind 2014 heeft Bonaire een eerste haalbaarheidsdossier ingediend bij het Ministerie van OCW ter nominatie van het Bonaire Mariene Park als werelderfgoed  Het ging toen met name om een toetsing door het Rijk betreffende de kans rijkheid om door het Werelderfgoed comité op de Lijst van het Werelderfgoed te worden ingeschreven. Dit dossier is in 2015 geëvalueerd door een expert groep (expert groep beoordeling werelderfgoed nominaties). De expertgroep was van mening dat er voldoende argumenten zijn om de uitzonderlijke universele waarde van het Bonaire National Marine Park (BNMP) aan te kunnen tonen, maar dat er meer tijd nodig is om deze uitzonderlijke universele waarde overtuigend te kunnen onderbouwen. De minister heeft dit advies overgenomen en heeft aangegeven dat zij de onderbouwing van de uitzonderlijke universele waarde van het Bonaire National Marine Park opnieuw wil laten toetsen.

Projectvoorstel – tweede fase

Het openbaar lichaam Bonaire is hiermee akkoord gegaan en de Directie R&O is het dossier verder gaan uitwerken met een externe consulent waarop een projectvoorstel is ingediend ter uitvoering van de tweede fase van het traject. In 2016 zijn verdere afspraken gemaakt over de onderbouwing en de wijze van beoordeling. Daarnaast heeft het OLB ingestemd, op advies van de expert groep en de WHN stuurgroep, om de haalbaarheid van een grensoverschrijdende zeegebied nominatie met meerdere (ei)landen te onderzoeken. Dit op advies van Wereld erfgoed adviseurs om de kans van slagen te vergroten.

Begin 2018 is een rapport ingediend bij het ministerie van LNV. Het rapport is wederom getoetst door het expert groep. Deze adviseerde vervolgens dat het dossier niet voldoende rijp is voor een mogelijke nominatie. Dit gezien de aspecten onvoldoende grensoverschrijdend mariene park areaal en instelling buffergebieden land en zee. Het advies van deze groep is om in eerste instantie te werken aan een zogenaamde Man and Biospere site en mogelijk in de toekomst over te gaan naar een Erfgoed nominatie. Dit advies is in mei 2019 overgenomen door het Ministerie van LNV.

Toekomst – derde fase

Medio 2019 is een concept voorstel opgesteld door een externe consulent voor een fase drie. Activiteiten in deze “derde fase” behelzen  vooral de evaluatie van het toekomstig beheer, additioneel onderzoek, politieke en publieke draagkracht enzovoorts. Er resteerde echter onvoldoende tijd onder het natuurgelden regime om formeel de volgende fase in te gaan.

De Wereld Erfgoed Cie. Bonaire zal in 2020 een advies uitbrengen aan het Bestuurscollege betreffende de voortgang. Indien er groen licht is om verder te werken aan het dossier dan zal ook een jaar van nominatie kunnen worden vastgesteld. In de volgende fase zal er dan economisch/financieel onderzoek en evaluatie worden verricht. Ook zal verder onderzoek en evaluatie worden gedaan naar het wettelijk kader, begrenzingen, beheer, bestuurlijke afspraken, communicatie en voorlichting. Kortom, er is nog veel werk te verrichten alvorens een volwassen dossier ingediend kan worden.