Afvalbeheer

Om de gevolgen van de verwijdering van vast afval terug te dringen, zullen er tegen 2024 effectieve strategieën voor afvalbehandeling zijn ontwikkeld, waardoor het storten zo veel mogelijk zal worden teruggedrongen. Zo zal er worden geïnvesteerd in geavanceerde afvalverwerking en – recycling om de meeste afvalstromen niet meer te hoeven storten in 2030. Waar lokale verwerking van afval niet mogelijk is, zal het volgens alle internationale regels en normen worden afgevoerd voor verdere verwerking elders.

Reduce

Waar het kan is het uitgangspunt om zo min mogelijk afval te produceren. Een van de doelen is het verbod op Single Use Plastics (SUPs). Wegwerpplastic artikelen zullen gefaseerd verboden worden. In 2018 heeft de eilandsraad een motie ingediend voor het verbod op SUPs en in 2019 hebben het openbaar lichaam Bonaire en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een intentieverklaring ondertekend om het verbod te realiseren en daarmee zwerfafval te minimaliseren en de negatieve gevolgen hiervan op het milieu te beperken. In December 2020 zal de communicatie omtrent de eerste fase van het verbod van start gaan. Het project wordt gerealiseerd in samenwerking met WNF. Hou onze website en facebook in de gaten voor de nieuwste ontwikkelingen.

Reuse

Een deel van het reduceren van ons (plastic) afval hangt samen met bewustwording. Om deze bewustwording te vergroten, zal in de periode 2020-2022 een communicatie campagne worden opgezet en uitgerold. Het doel van de campagne is tweeledig; gebruikers bewust maken van de impact van hun consumentengedrag op het milieu en onze prachtige natuur en, in het voorbeeld van plastics, het gebruik van herbruikbare en niet-toxische alternatieven aanmoedigen. In dit kader onderzoekt het openbaar lichaam Bonaire de mogelijkheid om initiatieven, voor bijvoorbeeld het opzetten van een kringloopwinkel en een Repair Café, te stimuleren en te ondersteunen waar mogelijk.

Recycle

Naast Reuse, is hergebruik en recycling van producten een belangrijk agendapunt. Bedrijven worden gestimuleerd om plastic en ander vast afval te benutten voor de vervaardiging van nieuwe producten. Het beleid van het openbaar lichaam Bonaire richt zich op regulering en handhaving van afvalscheiding bij huishoudens en bedrijven.

Afval Beheer op Maat

Afvalbeheer op Maat is een programma van het openbaar lichaam in samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het afvalinzamelbedrijf Selibon. Over een periode van 5 jaar wordt ongeveer$10.000.000,- geïnvesteerd in voorzieningen ten behoeve van de modernisering van de afvalinzameling en -verweking op Bonaire. Hierbij moet gedacht worden aan vernieuwde milieustraten en afvalbrengpunten, het sluiten van illegale stortplaatsen en het scheiden en recyclen van afvalstromen.

Voor een volledig overzicht van de doelstellingen van afvalbeheer voor Bonaire en het beleidsplan Afvalbeheer op Maat kunt u hier terecht.

Afvalwater

Het openbaar lichaam Bonaire heeft de laatst jaren substantiële investeringen kunnen realiseren op het gebied van afvalwater. Met steun uit de Europese Unie en het ministerie van I&W is bijvoorbeeld het rioolnet onder Kralendijk tot stand gekomen en de rioolwaterzuiveringsinstallatie te Lagun is er om het afvalwater van  zowel het riool as de rest van de niet aangesloten afvalwaterbronnen te verwerken tot milieuvriendelijk en herbruikbaar water voor irrigatie. In de komende jaren zal het OLB het rioolstelsel verder uitbreiden. De lange termijn ambitie is om 100% afvalwaterverwerking te realiseren. 

Voor een volledig overzicht van de doelstellingen van afvalwater voor Bonaire kunt u hier terecht.