Rampenbestrijding

Het openbaar lichaam Bonaire (OLB) heeft een rampenbestrijdingsteam die de gevolgen van een crisis of ramp bestrijdt. Zij coӧrdineert met verschillende instanties en diensten wat er moet gebeuren bij gevaar tijdens of na een ramp. Het OLB richt schuilplaatsen in voor mensen die in hun eigen woning niet veilig zijn. Daarnaast voorziet zij de Bonairiaanse gemeenschap van de nodige informatie. In het geval van een orkaan / tropische storm of ramp alarmeert het OLB de bevolking over de ernst hiervan.

De hoofdstructuur van het rampenbestrijdingsteam bestaat uit:

1. Commando plaats incident (CoPI)

2. Coördinatieoverleg coördinatoren ESF-groepen

3. Eilandelijk beleidsteam (EBT)

Commando Plaats incident (CoPI)

Een CoPI is belast met de operationele leiding ter plaatse bij het incident. Zij stemmen af met de andere betrokken partijen en adviseren het EBT.

Het CoPI bestaat uit:

1. Leider CoPI
2. Officier van Dienst Brandweer (rode kolom)
3. Officier van Dienst Geneeskundig (witte kolom)
4. Officier van Dienst Politie en/of Koninklijke Marechaussee (blauwe kolom)
5. Officier van Dienst Bevolkingszorg (oranje kolom)
6. Communicatieadviseur CoPI
7. Informatiemanager
8. Verslaglegger/notulist

Coördinatieoverleg Coördinatoren ESF-groepen

ESF staat voor Emergency support Functions en zijn samengesteld uit verschillende organisaties die samen werken om de gevolgen van een crisis of ramp te verzachten. Het coördinatieoverleg geeft leiding aan de verschillende ESF-groepen.

De ESF's zijn te onderscheiden in:

ESF 1: Water & Energie
ESF 2: Telecommunicatie
ESF 3: Openbare Werken & Transport
ESF 4: Veiligheid, redding en gevaarlijke stoffen (rode kolom)
ESF 5: Openbare orde (blauwe kolom)
ESF 6: Geneeskundige hulpverlening en gezondheidszorg (witte kolom)
ESF 7: Evacuatie en opvang
ESF 8: Publieke informatie
ESF 9: Bestuurlijke zaken en ondersteuning

Naar behoefte kan de voorzitter het coördinatorenoverleg uitbreiden met interne en/of externe crisispartners.

Eilandelijk beleidsteam (EBT)

Het EBT ondersteunt de gezaghebber in de uitvoering van het opperbevel dat de gezaghebber heeft in geval van een ramp. De teamleden treden op als adviseur van de gezaghebber. Het EBT focust zich op bestuurlijke aspecten. De operationele aspecten worden overgelaten aan het CoPI en de ESF-groepen. 

Het Eilandelijk Beleidsteam bestaat uit:

1. Gezaghebber, voorzitter van het Eilandelijk Beleidsteam
2. Technisch voorzitter (optioneel)
3. Bestuurlijk adviseur
4. Strategisch adviseur Brandweer (rood kolom)
5. Strategisch adviseur Gezondheidszorg (oranje kolom)
6. Strategisch adviseur Geneeskundig (witte kolom)
7. Strategische adviseur Politie en/of Koninklijke Marechaussee (blauwe kolom)
8. Strategische adviseur Communicatie
9. Informatiecoördinator
10. Verslaglegger/notulist

Naar behoefte kan de gezaghebber het Eilandelijk beleidsteam uitbreiden met interne en/of externe crisispartners.