Officiële bekendmakingen

Publieke besluiten/ BC besluiten

Lijst van besluiten genomen in de wekelijkse BC-Vergaderingen.

Parafenbesluiten publieksversie

Lijst van de wekelijkse besluiten genomen door het Bestuurscollege en namens het Bestuurscollege waarbij directeur / afdelingshoofden gemandateerd zijn om namens het BC beslissingen te nemen.

Afkondigingsbladen

Het officiële publicatieblad van het Openbaar Lichaam. Besluiten van het eilandsbestuur die algemeen verbindende voorschriften inhouden worden bekendgemaakt door opname in het Afkondigingsblad.