Dekreto di Gezaghèber di Boneiru (23 aprel 2021) Lesa mas tokante di e pandemia COVID-19

 

Openbare besluitenlijst publieksversie

Lijst van besluiten genomen in de wekelijkse BC-Vergaderingen.

Parafenbesluiten publieksversie

Lijst van de wekelijkse besluiten genomen door het Bestuurscollege en namens het Bestuurscollege waarbij directeur / afdelingshoofden gemandateerd zijn om namens het BC beslissingen te nemen.