Algemene gedragscode

Politici en ambtenaren hebben een voorbeeldfunctie in de gemeenschap. Vanuit hun functie, maar ook als burger, houden zij zich aan de onderstaande algemene gedragscode (integriteitscode).

1. Integriteit
Handelen op basis van eerlijkheid, transparantie en in overeenstemming met bestaande wet- en regelgeving, waarbij elke vorm van belangenverstrengeling wordt vermeden. 

2. Verantwoordelijkheid
Dragen van de verantwoordelijkheid van het eigen handelen ten opzichte van zichzelf en van anderen. 

3. Respect
Eerbiedigen van de grondrechten van de medemens en open staan voor zijn/haar mening en inzichten. 

4. Discipline
Dienstbaar zijn aan de gemeenschap, de eigen plichten naar behoren en volgens de regels uitvoeren en ook de ander waar nodig wijzen op zijn/haar plichten.

5. Samenwerking
Met elkaar samenwerken in het belang van de gemeenschap en het land en in het bijzonder opkomen voor de zwakkeren in de maatschappij. 

6. Openheid
Open staan voor nieuwe ideeën en meningen die de gemeenschap ten goede kunnen komen.