Portefeuilleverdeling bestuurscollege bekrachtigd in bestuurscollegevergadering op woensdag 8 november

Tijdens de geplande vergadering van het bestuurscollege op 8 november 2023 is de portefeuilleverdeling bekrachtigd.

Tijdens de geplande vergadering van het bestuurscollege op 8 november 2023 is de portefeuilleverdeling bekrachtigd. Voor gedeputeerden dhr. Clark Abraham, mw. Anjelica Cicilia en mw. Nina den Heyer is de verdeling vastgelegd op directieniveau met aanvullend de verantwoordelijkheid voor verschillende specifieke beleidsdomeinen. De waarnemend gezaghebber zal naast de gebruikelijke wettelijke taken ook verantwoordelijk zijn voor de basisregistratie persoonsgegevens.

Onderstaand in detail de portefeuilleverdeling zoals vastgesteld, volgens artikel 2 van het Reglement van Orde;

Waarnemend Gezaghebber Nolly Oleana:

 • Openbare Orde en Veiligheid;
 • Rampenbestrijding;
 • Verkiezingen;
 • Basisregistratie persoonsgegevens;
 • Voorzitter bestuurscollege, Voorzitter Eilandsraad en Voorzitter Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Gedeputeerde Clark Abraham - Diputado Clark Abraham:

 • Geeft aansturing aan:
  • Directie Bedrijfsvoering & Ondersteuning;
  • Directie Toezicht & Handhaving;
 • Verantwoordelijk voor de beleidsdomeinen:
  • Bedrijfsvoering & Dienstverlening;
  • Bestuur & Democratie;
  • Overheidsdeelnemingen;
  • Diaspora & Remigratie;
  • Dierenwelzijn;
  • Duurzaam Toerisme;
  • Economie & Ondernemerschap;
  • Sport & Recreatie;
  • Toezicht & Handhaving;
  • Connectiviteit & Innovatie;
  • Interbestuurlijk & Regionale Aangelegenheden;

Gedeputeerde Anjelica Cicilia - Diputado Cicilia:

 • Geeft aansturing aan:
 • Directie Ruimte & Ontwikkeling;
 • Verantwoordelijk voor de beleidsdomeinen:
  • Agrarische Zaken, Visserij & Voedselzekerheid;
  • Bereikbaarheid & Mobiliteit;
  • Infrastructuur & Watermanagement;
  • Monumenten en Beeldkwaliteit
  • Natuur, Milieu & Ecologisch Herstel;
  • Openbare Werken & Publieke Voorzieningen;
  • Ruimtelijke Ordening, Planning & Welstand;
  • Volkshuisvesting & Leefbare Wijken;        

Gedeputeerde Nina den Heyer - Diputado den Heyer:

 • Geeft aansturing aan:
 • Directie Samenleving & Zorg;
 • Verantwoordelijk voor de beleidsdomeinen:
  • Arbeidsparticipatie;
  • Educatie & Onderwijshuisvesting;
  • Erfgoed & Musea;
  • Inclusiviteit & Participatie;
  • Jeugd & Jongeren;
  • Kennis & Literatuur;
  • Kunst & Cultuur;
  • Ouderen;
  • Publieke Gezondheidszorg;
  • Sociaal Maatschappelijke Aangelegenheden;
  • Sociale Huisvesting;

Bij afwezigheid van een van de bestuurders is de vervanging als volgt geregeld:

Gedeputeerde Clark Abraham vervangt bij afwezigheid Gedeputeerde Anjelica Cicilia, Gedeputeerde Anjelica Cicilia vervangt bij afwezigheid Gedeputeerde Nina den Heyer en Gedeputeerde Nina den Heyer vervangt bij afwezigheid Gedeputeerde Clark Abraham waarbij de Gezaghebber de vervanging is voor Toezicht en Handhaving.