Nieuwe wetgeving IAB BES in werking

Het hoofddoel van deze nieuwe wetgeving is het beter beschermen van onze natuur en milieu.

Het Bestuurscollege (BC) van Bonaire hecht grote waarde aan het behoud en de bescherming van de natuur op het eiland. Het Inrichtingen- en Activiteitenbesluit BES (IAB BES) dat 1 april 2024 inwerking is getreden, is een belangrijk instrument om te sturen hierop. Deze wetgeving legt milieuregels vast voor bedrijven in Caribisch Nederland, waarbij bedrijven worden aangeduid als 'inrichtingen'. Het hoofddoel van deze nieuwe wetgeving is het beter beschermen van onze natuur en milieu.

Zorgcontract

Het IAB BES legt een zorgplicht op aan ieder bedrijf om verantwoord om te gaan met afvalstoffen, afvalwater en de omgeving, waaronder geluid of trillingen. Bedrijven mogen geen milieuschade veroorzaken en dienen deze zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. De Regeling Inrichtingen- en Activiteiten (RIA) bevat algemene voorschriften, waardoor de meeste bedrijven geen aparte vergunningen meer hoeven aan te vragen.

Belangrijke veranderingen voor bedrijven

Het besluit classificeert bedrijven in vier verschillende typen, genaamd 'inrichtingen'. Deze indeling bepaalt welke regels van toepassing zijn.

Wat gaat er veranderen:

  • Type 1: bedrijven met algemene regels, geen meldingsplicht
  • Type 2: bedrijven met algemene regels, meldingsplicht
  • Type 3 en 4: bedrijven die milieuvergunning nodig hebben.

Onder welk type inrichting uw bedrijf valt is afhankelijk van de activiteiten die uw bedrijf uitvoert en de invloed van deze activiteiten op het milieu.

Type 1 en 2 bedrijven zijn bedrijven met een lichte of beperkte invloed op het milieu, bijvoorbeeld een kantoor, restaurant of garagebedrijf.

Type 3 en 4 bedrijven voeren activiteiten uit die complex zijn of gevaar kunnen opleveren voor de omgeving. Bijvoorbeeld een brandstofdepot, het demonteren van motorvoertuigen.

Het openbaar lichaam Bonaire geeft vergunningen aan type 3 bedrijven, terwijl het Rijk vergunningen verleent voor type 4 bedrijven.

Algemene regels en Meldingsplicht

Voor type 1 en 2 bedrijven gelden algemene regels, waarbij type 2 bedrijven verplicht zijn om een melding te doen voor aanvang van de activiteiten. Type 3 en 4 bedrijven hebben een vergunning nodig.

Toezicht en Handhaving

Het bevoegd gezag houdt toezicht op de naleving van de milieuregels. Het BC is het bevoegd gezag voor type 1, 2 en 3 bedrijven, terwijl de minister van Infrastructuur en Waterstaat verantwoordelijk is voor type 4 bedrijven. Dit staat zo in de wetgeving.

Nadere lokale invulling van nieuwe normen

Het IAB is het resultaat van samenwerking tussen lokale besturen, Rijksoverheid en Omgevingsdiensten. Deze samenwerking wordt de komende tijd voortgezet in de vorm van een programma waarmee vergunningverlening, toezicht en handhaving voor de fysieke leefomgeving wordt verbeterd.

Het IAB is vanaf 1 april 2024 gefaseerd in werking getreden. Op deze manier krijgen betrokken bedrijven en organisaties voldoende ruimte om de benodigde investeringen te doen in materialen die nodig zijn om de regels na te kunnen leven.

Informatie

Voor meer informatie over het IAB BES en de gevolgen voor uw bedrijf kunt u langs de informatiebalie op de Kaya Amsterdam 23 of u kunt u terecht op de website www.infomilcn.com.