Goed overleg BC over herstel en ontwikkeling met onderwijsminister Dijkgraaf

De ambities voor het versterken van het onderwijs en het MBO in het bijzonder, hebben hoge prioriteit bij de minister.

Het Bestuurscollege heeft in het kader van het Vierlandenoverleg Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het Herdenkingsjaar Slavernijverleden minister Robbert Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ontvangen. In dit overleg zijn zowel de ondervindingen vanuit het Vierlandenoverleg en de onderwijsagenda van de minister naar voren gekomen, alsmede de prioriteiten van het Bestuurscollege omtrent deze onderwerpen. Gezaghebber Rijna en de gedeputeerden Tjin Asjoe en Kroon kijken terug op een vruchtbaar overleg.

Onderwijs

De minister begon zijn bezoek op Bonaire en heeft het vrijdag 20 januari ook hier afgesloten. Tijdens dit bezoek is er gesproken over het Vierlandenoverleg en de herstelwerkzaamheden die zullen plaatsvinden naar aanleiding van het Herdenkingsjaar Slavernijverleden. De minister kaartte aan zo snel mogelijk met oplossingen te komen voor de barrières die studenten ondervinden

als zij hun studie voortzetten in Europees Nederland. Hierbij zouden een degelijke voorbereiding op de eiland zelf en het hebben van betere ontvangst en begeleiding voor  studenten in Nederland meer mogelijkheden bieden.

Uitgebreid is stil gestaan bij de kwaliteit van het onderwijs waarin door het ministerie van OCW sinds 2010 fors is geïnvesteerd. Het werk-en-leertraject van de docenten, het Kibrahacha project, werd ook benoemd. De ambities voor het versterken van het onderwijs en het MBO in het bijzonder, hebben hoge prioriteit bij de minister. Het Bestuurscollege juicht deze ambities toe. Het is van groot belang dat het MBO op Bonaire zich verder kan gaan ontwikkelen en het aantal disciplines uit gaat breiden. Aansluitend ligt hier de kans om het MBO regionaal aantrekkelijker te maken. Uitdagingen hierbij zijn onder andere het huisvesten van lokale, regionale of Europees Nederlandse studenten. Het hebben van een campus zou in de toekomst een mogelijke oplossing zijn voor deze problematiek, benoemde het Bestuurscollege. De minister voegde nog toe dat er bij het uitbreiden van de disciplines, goed gekeken moet worden naar de behoefte op de arbeidsmarkt.

Herdenkingsjaar Slavernijverleden

Ook is er teruggeblikt op het bezoek van staatssecretaris Uslu, waarbij de cultuuragenda, het taalbeleid en de bibliotheek besproken is. De wens om de bibliotheek te ontwikkelingen tot een innovatief, cultuur kenniscentrum is ook uitgesproken naar de minister. Met oog op het Herdenkingsjaar Slavernijverleden is tevens gesproken over de prioriteit dat er meer informatie en middelen over de geschiedenis met betrekking tot het slavernijverleden beschikbaar is. Het kabinet komt met een fonds voor komende 10 jaar zodat er meer onderzoek kan worden gedaan, informatiemateriaal beschikbaar komt en er meer kennis kan worden gedeeld, waarbij het onderwijs een belangrijke rol gaat vervullen.

Er is besproken hoe de ontwikkeling van de bibliotheek een bijzondere invulling van dit fonds zou zijn. Informatie en debat over het slavernijverleden krijgen wat het Bestuurscollege betreft ook een plaats in de nieuwe bibliotheek die meer moet zijn dan een plek waar boeken worden uitgeleend. De wens is er een volwaardig kenniscentrum van te maken waar bijvoorbeeld ook workshops en discussiebijeenkomsten over maatschappelijke thema’s worden georganiseerd, maar ook onderzoek – bijvoorbeeld naar het slavernijverleden op Bonaire - wordt gestimuleerd.

Daarnaast sprak minister Dijkgraaf sprak zijn waardering uit voor de open en positieve manier waarop op Bonaire de door premier Rutte gemaakte excuses zijn ontvangen. De besproken onderwerpen zullen een uitnodiging zijn tot meer gesprekken, ‘waar de prioriteit van het Bestuurscollege ligt op het uitwerken van het traject voor de financiering van het innovatieve culturele kenniscentrum in de vorm van de bibliotheek’, aldus de gedeputeerde Tjin Asjoe.