24 november hoorzitting 12e herziening ruimtelijk ontwikkelingsplan bonaire

Het bestuurscollege heeft een voorontwerp 12e herziening van het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire (ROB) goedgekeurd.

Belanghebbenden kunnen op 24 november een hoorzitting bijwonen om geïnformeerd te worden over de wijzigingen van het ROB die aan de eilandsraad ter vaststelling worden voorgelegd.

Het betreft geen integrale herziening van het ROB, maar een herziening op punten. Het gaat om locaties en onderwerpen waarvan het overzicht te vinden is op https://www.bonaire-ro.nl/.

Tijdens de hoorzitting krijgen aanwezigen de mogelijkheid om vragen te stellen en hun mening te geven. De hoorzitting vindt plaats op donderdag 24 november van 17.00 – 18.30 in de vergaderzaal van de directie ruimte en ontwikkeling aan de Kaya Amsterdam 23.

Vanaf vrijdag 25 november ligt het ontwerp 12e herziening van het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire gedurende 30 dagen ter inzage. Tijdens deze termijn kan iedereen bezwaar indienen tegen de ontwerp-herziening. Bezwaren kunnen ingediend worden bij de eilandsraad. Bezwaren moeten schriftelijk, gemotiveerd en voorzien van naam en adres verzonden worden aan de eilandsraad van het openbaar lichaam Bonaire, door tussenkomst van de directeur R&O, Kaya Amsterdam 23.