Bouw - Stappen

Voor (ver)bouwen is een vergunning nodig. Het aanvragen van een bouwvergunning kan via deze pagina.

Sinds 21 november 2022 kun je een aanvraag alleen in hard copy formaat indienen bij de Directie Ruimte & Ontwikkeling. Dit kan van maandag tot en met donderdag tussen 14.00 en 16.00 bij de balie aan de Kaya Amsterdam 23.

Aanvragen bouwvergunning

Let op! Onvolledige aanvragen nemen wij niet in behandeling.

Een aanvraag bevat een:

  1. Volledig digitaal ingevulde bouwvergunning aanvraagformulier
  2. Perceelakte of Schriftelijke Inzage
  3. Bestektekeningen (formaat A1)

Vragen?

Mail naar: bouwvergunning@bonairegov.com

Stap 1 - Pre-registratie

Download het aanvraagformulier. Vul deze in en print deze uit. Dien het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier samen met de bijbehorende aanvraagdocumenten in bij onze balie aan de Kaya Amsterdam 23.

Stap 2 - Legesbrief opmaken

De gegevens worden nagetrokken en de bouwtekening wordt in grote lijnen bekeken en algemeen getoetst op volledigheid, ROB bestemming, constructieveiligheid etc. door de bouwvergunningverlener. Als er nog aanvullingen nodig zijn, vragen wij je om deze aanvullingen te verwerken in het bouwplan.
Hierna ontvang je per e-mail een opgemaakte legesbrief voor het betalen van de bouwleges. Hiermee betaal je de leges. Leges betaal je bij de afdeling burgerzaken aan de Kaya Neerlandia 40.

Stap 3 - Afgifte documenten

Je dient je bouwvergunning aanvraag officieel in bij Directie Ruimte en Ontwikkeling afdeling Realisatie aan de Kaya Amsterdam # 23. Dien de volgende documenten in bij de balie:

  • 1x Volledig ingevulde en ondertekende bouwvergunning aanvraagformulier
  • 1x Perceelakte of schriftelijke inzage
  • 3x Bestektekeningen (formaat A1)
  • 1x Legesbrief (opgemaakt door de bouwvergunningverlener)
  • 1x Betalingsbewijs leges

Stap 4 - Aanvullingen gevraagd

De bouwaanvraag wordt binnen 4 weken na ontvangst, officieel in één of meer lokale dagbladen en op de Facebookpagina van het openbaar lichaam Bonaire gepubliceerd en verder afgehandeld door de unit Bouwvergunningen.

Stap 5 - Eventueel aanvullingen gevraagd

Je wordt gemaild als er nog onduidelijkheden of aanvullingen m.b.t. de bouwtekeningen zijn. Je krijgt maximaal 4 weken de tijd om hierop te reageren en de bouwtekeningen aan te passen. Na goedkeuring door de bouwvergunningverlener, moet je de aangepaste documenten in 3-voud hard copy inleveren bij onze balie aan de Kaya Amsterdam 23.

Stap 6 - Toetsing

Het bouwplan wordt intern getoetst door de Bouwcommissie: Brandweer, Grondzaken, Verkeer, Beleid en Projecten etc.

Stap 7 - Besluit

Na goedkeuring door de bouwcommissie maken wij een besluit: bouwvergunning verlenen of afwijzen.

Stap 8 - Afboeken bouwvergunning

Wij boeken het besluit officieel administratief af.

 

Stap 9 - Afgifte besluit / Afwijzing bouwvergunning

Je wordt gebeld of gemaild om het besluit in ontvangst te nemen. Als jij de vergunning niet zelf ophaalt, moet jouw gemachtigde een machtiging meenemen.

Duur aanvraag

Wij streven ernaar om verzoeken binnen 16 weken na ontvangst van de aanvraag af te ronden.  Het bestuurscollege kan de beslissing met ten hoogste acht weken verdagen. 

Als de termijn (inclusief verdagingstermijn) is verstreken en er is nog niet op de aanvraag beslist, kan er bezwaar worden gemaakt tegen het weigeren een beschikking te geven. Of kan er beroep worden ingediend bij het Gerecht in Eerste Aanleg. Zie deze bepaling in de WarBES: https://wetten.overheid.nl/BWBR0028455/2018-08-01#Hoofdstuk1_Artikel3

De Wet VROM BES heeft geen bepaling waarin staat dat de vergunning van rechtswege wordt gegeven als niet tijdig op de aanvraag wordt beslist. Zie artikel 2.8 van de Wet VROM BES: https://wetten.overheid.nl/BWBR0031218/2023-01-01#Hoofdstuk2_Artikel2.8

Als de vergunning wel van rechtswege wordt verleend als niet tijdig op de aanvraag wordt beslist, moet dat uitdrukkelijk een wettelijke grondslag hebben. Vergelijk bijvoorbeeld de Wet vestiging bedrijven BES:

https://wetten.overheid.nl/BWBR0028164/2019-01-01#Artikel4b