TAO Rijna woont Caribische conferentie over klimaatadaptatie en water bij

De conferentie bracht leiders, beleidsmakers, wetenschappen en experts uit de hele Caribische regio en Nederland bijeen.

Gezaghebber Edison Rijna heeft als spreker op het International Panel on Deltas and Coastal Zones (IPDC) dat onlangs op Curaçao werd gehouden, het belang benadrukt voor kleine eilandstaten om tijdig maatregelen te nemen tegen de impact van klimaatverandering. Hij wees erop dat Bonaire nu al gevolgen van de opwarming van de aarde ondervindt.

In zijn speech gaf de gezaghebber ook aan dat het actieplan voor een integrale wateraanpak op Bonaire wellicht gebruikt kan worden als roadmap voor andere eilanden en als concreet project gepresenteerd kan worden tijdens de komende VN-waterconferentie, inclusief de toezeggingen voor de benodigde kennis, vaardigheden en financiële middelen. Hij informeerde de deelnemers ook over de oprichting van de Klimaattafel Bonaire waarvoor oud-minister Ed Nijpels als kwartiermaker aan de slag gaat. In de marge van de conferentie sprak de gezaghebber ook met onder meer de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) Mark Harbers over actuele zaken die op ons eiland spelen zoals de recente wateroverlast, het wegenprogramma, de uitbreiding van de luchthaven en de bouw van het Galileo grondstation.

Uniek partnerschap

Het IPDC is een initiatief van het ministerie van IenW, het Global Centre on Adaptation en het technologisch instituut Deltares. Het IPDC werd aangekondigd op de VN-klimaattop COP 27 en heeft tot doel beleidsmakers, experts en praktijkmensen samen te brengen in een uniek partnerschap. Er wordt hierbij speciaal aandacht gevraagd voor de eilanden, gezien de directe effecten die zij ervaren door klimaatverandering.

De conferentie waar zowel Curacao als Nederland co-hosts waren, bracht leiders, beleidsmakers, wetenschappen en experts uit de hele Caribische regio en Nederland bijeen. Gezamenlijk werden kansen en uitdagingen rondom klimaatadaptatie en water geïdentificeerd. De conferentie is ook een oproep aan Caribisch leiderschap om zich aan te sluiten bij het initiatief en de gezamenlijke actie ter voorbereiding van de VN-waterconferentie in maart 2023 in New York waar Nederland co-host zal zijn.