Het bestuurscollege legt aan de eilandsraad over elk begrotingsjaar verantwoording af over het door haar gevoerde bestuur, onder overlegging van de jaarrekening en het jaarverslag. De eilandsraad stelt de jaarrekening en het jaarverslag vast in het jaar volgend op het begrotingsjaar. De jaarrekening betreft alle baten en lasten van het openbaar lichaam. De jaarrekening, het jaarverslag liggen, zodra zij aan de eilandsraad zijn aangeboden, voor eenieder ter inzage en zijn algemeen verkrijgbaar. Van de terinzagelegging en de verkrijgbaarstelling wordt openbaar kennis gegeven. Het bestuurscollege zendt de vastgestelde jaarrekening en het jaarverslag binnen twee weken na vaststelling, maar in ieder geval vóór 15 juli van het jaar, volgend op het begrotingsjaar, aan Onze Minister, door tussenkomst van het College financieel toezicht.

Voor meer informatie verwijzen wij naar de wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.