Het Bestuursakkoord is een overeenkomst opgesteld tussen het Openbaar Lichaam Bonaire en het Rijk om bepaalde gezamenlijke doelstellingen te behalen. De kwaliteit van leven en de dienstverlening van de overheid aan de burger is de leidraad in het gesloten akkoord.

Het akkoord is voor een periode van vier jaar aangegaan beginnende in het jaar 2018 en lopende tot aan het einde van 2022. Het akkoord bestaat uit elf prioritaire thema’s onderverdeeld in 40 projecten  variërend van betaalbare, goedgeorganiseerde kinderopvang tot aan verbetering van de wegen als ook het versterken van het ambtelijk apparaat.

Samen werken wij aan een beter Bonaire!

Samen met het Rijk werkt het OLB intensief aan het behalen van de in het Bestuursakkoord gemaakte afspraken.

De voortgang van de doelen wordt dagelijks gemonitord en actief aangestuurd door de Programmamanager Bestuursakkoord samen met zijn programmabureau. Periodiek zitten alle partijen aan tafel om de voortgang te bespreken en bij te sturen waar mogelijk. Uit deze overleggen volgt eens per kwartaal een voortgangsrapportage waaruit alle partijen de nodige informatie kunnen halen om de directies en ministeries aan te blijven sturen op een goede beloop van het Bestuursakkoord. Het Bestuursakkoord is een intensieve en continue samenwerking tussen de Programmamanager, het Bestuurscollege Bonaire, de Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties en de Rijksvertegenwoordiger.