Akinan por hasi menshon di "shushi tirá ilegal i shushi lòs".