Tur hende riba 60 aña
Tur hende ku malesa di durashon largu manera
  • problema ku kurason
  • problema ku pulmon
  • malesa di suku
  • sobrepeso
  • preshon haltu
Hendenan ku un sistema inmunológiko malu
Hende muhé na estado