Directie Toezicht & Handhaving

De directie heeft als primaire taak de zorg voor een goede naleving van wetten en regels door inwoners, bedrijven en bezoekers. Hiertoe worden er inspectie en controles uitgevoerd, informeert de directie het bestuur over de naleving van wetten en regels, adviseert de directie het bestuur in het stellen van handhavingsprioriteiten en het treffen van maatregelen indien de naleving onvoldoende is.