Text Size

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Eilandelijk bestuursorgaan
In de machtsstructuur van de Openbare Lichamen komt de gezaghebber op de derde plaats. De Eilandsraad en het Bestuurscollege gaan hem vooraf. Op eilandelijk niveau is de gezaghebber voorzitter van de Eilandsraad en van het Bestuurscollege, hij is belast met uitvoering van de besluiten van de Eilandsraad en van het Bestuurscollege, vertegenwoordigt het Openbaar Lichaam in rechtsgedingen en in buitenrechtelijke rechtsgedingen en is een eilandelijk orgaan van zelfbestuur.
 
Voorzitterschap Eilandsraad en Bestuurscollege
De gezaghebber is voorzitter van de Eilandsraad en heeft daarin een raadgevende stem. In tegenstelling tot de burgemeester die tevens lid van de gemeenteraad kan zijn, is de gezaghebber nooit lid van de Eilandsraad.
De gezaghebber is voorzitter tevens lid van het Bestuurscollege. In dit college heeft hij een stem. Bij staking van stemmen heeft hij zelfs een beslissende stem.
Het is de taak van de gezaghebber om te zorgen voor de openbare orde in de vergaderingen van de Eilandsraad en van het Bestuurscollege.
De gezaghebber ontvangt en opent alle aan de Raad of aan het Bestuurscollege gerichte stukken.
 
Uitvoering van besluiten
De gezaghebber is belast met de uitvoering van de besluiten van de Eilandsraad en van het Bestuurscollege. De uitvoering door het Bestuurscollege wordt administratieve uitvoering genoemd, de uitvoering door de gezaghebber wordt de daadwerkelijke uitvoering genoemd. In de praktijk houdt het Bestuurscollege zich vrijwel uitsluitend bezig met de uitvoering. De gezaghebber is ook belast met de afkondiging van eilandverordeningen en van eilandsbesluiten.
 
Vertegenwoordiging van het Openbaar Lichaam
 
Rechtsgedingen
De gezaghebber vertegenwoordigt het Openbaar Lichaam in alle rechtsgedingen. Aangezien het Openbaar Lichaam zelf partij is in haar processen zowel eisend als verwerend, bestaat er geen bezwaar tegen de gezaghebber als getuige te horen in een door hem gevoerd rechtsgeding. Voor het voeren van een rechtsgeding is voorafgaande machtiging van de Eilandsraad vereist. De raad kan het Bestuurscollege machtigen om te besluiten tot het voeren van rechtsgedingen door het Openbaar Lichaam wanneer de rechtsvordering betreft het ontruimen van woningen, het invorderen van huurpenningen of de ontbinding van overeenkomsten ter zake van de huur van woningen of indien het Openbaar Lichaam dient op te treden in kort geding of enige rechtsvordering is ingesteld tegen het Openbaar Lichaam.
 
Buitenrechtelijk handelingen
De gezaghebber treedt voor het Openbaar Lichaam op in alle buitengerechtelijke rechtshandelingen, welke voor hetzelve moeten worden gedaan. Hij kan daartoe een gemachtigde aanwijzen.
 
Orgaan van zelfbestuur
De gezaghebber wordt gezien als een apart orgaan van een Openbaar Lichaam. Een Openbaar Lichaam bestaat uit drie “zelfstandige” organen, namelijk de Eilandsraad, het Bestuurscollege en de gezaghebber. Het Openbaar Lichaam is verplicht medewerking te tonen bij de uitvoering van Rijksverordeningen of Rijksbesluiten, houdende algemene maatregelen. Weigert de Raad zijn medewerking te geven dan springt het Bestuurscollege in. Weigert het Bestuurscollege de gevorderde medewerking dan voorziet de gezaghebber hierin. Het Rijk behoudt zijn bevoegdheid tot ingrijpen op het terrein van het natuur- en milieubeheer. Indien de gezaghebber op zijn beurt niet meewerkt is de enige mogelijkheid die dan in theorie nog blijft zijn ontslag door de koninkrijksregering door tussenkomst van de Rijksvertegenwoordiger.
 
Bevoegdheden van de Gezaghebber (klik)

Dutch